แดดอุ่น หยดน้ำ และโบเก้

อุ่นแดดเช้า เย็นหยดน้ำฝน และประกายโบเก้
ที่หลังบ้าน

อุปกรณ์ D90 + มือหมุนTamron 85-210 4ทศวรรษ

หยดน้ำ

The Fly

หยดน้ำ

โบเก้

เยาว์วัย

สืบเสาะ หากิน

โบเก้… อีกหนึ่ง

และอีกหนึ่ง… โบเก้

หยดน้ำ

ประกาย เล็กๆ

ริมไลท์ เล็กๆ

ซุ่ม

หยุดพัก

เอวัง… ด้วยประการฉะนี้แล
Chaoswalker
24 กรกฎาคม 2553

Comments are closed